Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 11

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân. Số hồ sơ: B-BYT-006445-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
2 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân. Số hồ sơ: B-BYT-006696-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
3 Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trang thiết bị y tế. Số hồ sơ: B-BYT-006714-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế. Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
4 Thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Số hồ sơ: B-BYT-006810-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế. Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
5 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT) dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Y tế quyết định đầu tư. Số hồ sơ: B-BYT-006842-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế. Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam. Số hồ sơ: B-BYT-022702-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và Công trình Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
7 Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam Số hồ sơ: B-BYT-048487-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
8 Đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở trên địa bàn trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y tế. Số hồ sơ: B-BYT-048510-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang Thiết bị và Công trình y tế Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
9 Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trong danh mục qui định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 24/2011/TT-BYT của Bộ Y tế lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực. Số hồ sơ: B-BYT-173790-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và công trình y tế Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
10 Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế ngoài danh mục qui định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 24/2011/TT-BYT nhưng là thiết bị ứng dụng các phương pháp chẩn đoán, điều trị mới và lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam. Số hồ sơ: B-BYT-173812-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và công trình y tế Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
11 Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế cùng chủng loại, hãng, nước sản xuất với các TTBYT đã được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu cho đơn vị nhập khẩu kể từ thời điểm Thông tư số 24/2011/TT-BYT có hiệu lực Số hồ sơ: B-BYT-173816-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và công trình y tế Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế