Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 11

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện
2 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện
3 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện
4 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện
5 Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện
6 Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện
7 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện
8 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện
9 Khám giám định phúc quyết do vượt quá khả năng chuyên môn Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện
10 Khám giám định phúc quyết theo đề nghị của tổ chức, cá nhân Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện
11 Khám giám định phúc quyết lần cuối Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện