Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 436

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Phê duyệt nội dung quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT cho cơ sở có thầy thuốc nước ngoài tham gia khám chữa bệnh và cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài Số hồ sơ: B-BYT-001940-TT Y dược cổ truyền Cục Quản lý Y, dược cổ truyền
2 Công nhận cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, cơ sở lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi. Số hồ sơ: B-BYT-002646-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
3 Công nhận bệnh viện được khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài đối với các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc các Bộ, các ngành, các bệnh viện ngoài công lập. Số hồ sơ: B-BYT-003574-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
4 Cho phép cơ sở y tế hoạt động lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Số hồ sơ: B-BYT-003933-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
5 Cấp Giấy phép hoạt động của ngân hàng mô. Số hồ sơ: B-BYT-003963-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Khám chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
6 Đăng ký nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng Số hồ sơ: B-BYT-004622-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Khoa học và Đào tạo Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
7 Giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực y tế Số hồ sơ: B-BYT-004793-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Thanh tra Bộ Y tế Thanh tra y tế Thanh tra Bộ
8 Giải quyết tố cáo trong lĩnh vực y tế Số hồ sơ: B-BYT-004857-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Thanh tra Bộ Y tế Thanh tra y tế Thanh tra Bộ
9 Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cao tại nơi tiếp công dân Bộ Y tế. Số hồ sơ: B-BYT-004863-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Thanh Tra Bộ Y tế Thanh tra y tế Thanh tra Bộ
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân. Số hồ sơ: B-BYT-006445-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
11 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân. Số hồ sơ: B-BYT-006696-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
12 Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trang thiết bị y tế. Số hồ sơ: B-BYT-006714-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế. Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
13 Thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Số hồ sơ: B-BYT-006810-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế. Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
14 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT) dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Y tế quyết định đầu tư. Số hồ sơ: B-BYT-006842-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế. Trang thiết bị và Công trình y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế
15 Đăng ký thử lâm sàng trang thiết bị y tế Số hồ sơ: B-BYT-013107-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Khoa học và Đào tạo Khoa học Công nghệ và Đào tạo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo